Hara Seilamise Seltsi põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Hara Seilamise Selts (edaspidi Selts) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Kuusalu vald, Hara sadam.

1.2 Selts ei jaga oma vara ega tulu, ega anna materiaalseid või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, Seltsile annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikute seaduses nimetatud lähikondlastele.

1.3 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Eesmärgid

Seltsi eesmärkideks on:

2.1 Purjetamise ja huvimeresõidu arendamine.

2.2 Merekultuuri propageerimine.

2.3 Tingimuste loomine purjetamise ja huvimeresõidu harrastamiseks.

2.4 Spordimeisterlikkuse tõstmine.

Eesmärkide saavutamiseks Selts:

2.6 Koondab merespordihuvilisi ning korraldab neile seltskondlikku läbikäimist ja vaba aja veetmist.

2.7 Korraldab kasumit mittetootvat sportlikku tegevust.

2.8 Organiseerib võistlusi.

2.9 Organiseerib kvalifikatsiooni tõstmiseks väikelaevajuhi kursusi ja teisi erialaseid kursusi ja koolitusi.

2.10 Viib läbi purjetamistreeninguid.

2.11 Teeb koostööd Eesti Jahtklubide Liiduga ja teiste purjetamist toetavate organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

3. Liikmeskond

3.1 Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Seltsi eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeskond jaguneb noorliikmeteks, liikmeteks ja auliikmeteks.

3.2 Noorliige on alla 18 aastane isik. Auliige on isik, kellele on nimetatud staatus omistatud Seltsi üldkoosoleku poolt Seltsi ees väljapaistvate teenete või purjetamise eest. Liikmeks vastuvõtmist ja väljaarvamist korraldab juhatus vastavalt seadusele ja Seltsi kodukorrale.

4. Liikmete õigused

Seltsi liikmel on õigus:

4.1 Valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse ja saada juhtorganitelt igakülgset teavet Seltsi tegevuse kohta.

4.2 Võtta osa Seltsi üritustest ja tegevusest.

4.3 Kasutada Seltsi sümboolikat ja atribuutikat vastavalt kodukorras kehtestatud reeglitele.

4.4 Kasutada Seltsi ruume ja inventari vastavalt kodukorras kehtestatud reeglitele.

5. Liikmete kohustused

Seltsi liige on kohustatud:

5.1 Järgima Seltsi põhikirja ja kodukorda.

5.2 Osalema ühiskondlikus korras töödes ja tegevustes, mis on seotud Seltsi heaolu ja arenguga.

5.3 Hoidma ja kasutama heaperemehelikult Seltsile kuuluvat või Seltsi kasutuses olevat vara.

5.4 Tasuma Seltsi sissestumis- ja liikmemaksu vastavalt liikmete üldkoosoleku otsusele.

6. Juhtimine

6.1 Seltsi kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Seltsi liikmed.

6.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

6.3 Üldkoosolek viiakse läbi, kui koosolekul osaleb üle kolmandiku Seltsi liikmetest või nende esindajatest. Kui osalejaid on vähem, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt viis liiget või nende esindajat.

6.4 Seltsi juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kaks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek. Juhatuse tööd juhib üldkoosoleku poolt määratud juhatuse esimees (kommodoor).

6.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

6.6 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

7. Seltsi liikme ja Seltsi varalised suhted

7.1 Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale.

7.2 Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

8. Majandustegevus ja vara jaotus

8.1 Selts võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ja koolitustegevusega.

8.2 Selts lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

8.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist, antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale ühingule või avalik-õiguslikule organisatsioonile.