Hara Seilamise seltsi kodukord

  • Kinnitatud juhatuse otsusega 25.05.2018.
Üldsätted

1.1 Hara Seilamise Selts (edaspidi Selts) kodukord reguleerib käitumisreeglid jahtklubi territooriumil Hara sadamas ning väljaspool jahtklubi territooriumit kõikidel Seltsi poolt korraldatud võistlustel, laagrites ja muudel üritustel.
1.2 Kodukorra aluseks on Hara Seilamise Seltsi põhikiri, jahtklubi tavad ja üldtunnustatud käitumisnormid
1.3 Seltsi kodukord kehtib liikmetele igal pool ja igal ajal.
1.4 Seltsi kodukord kehtib kõikidele isikutele, kes viibivad jahtklubi territooriumil või osalevad Seltsi üritustel, võistlustel või laagrites sõltumata sellest, kas isik on klubi liige või mitte.
1.5 Eriküsimusi käsitlevad juhised esitatakse kodukorra lisadena, mis on kodukorra lahutamatud osad.

Jahtklubi ruumide, territooriumi ja sadama kasutamine

2.1 Seltsi liikmetel on õigus kasutada jahtklubi territooriumi, vara ja sadamat. Sadama kasutamist reguleerib täiendavalt Hara sadama eeskiri.
2.2 Seltsi liige, lepinguline partner ja külaline on kohustatud kasutama Seltsi vara heaperemehelikult.
2.3 Seltsi liige, lepinguline partner ja külaline on kohustatud täitma juhatuse liikme(te) korraldusi seoses Seltsi tegevuse korraldamisega ja sadamakapteni korraldusi seoses sadama kasutamisega. Samuti hüvitama Seltsi kulutused, mis tulenevad juhatuse liikme(te) ja/või sadamakapteni antud korralduste või kodukorra eiramisest, arves märgitud suuruses ja tähtajal.
2.4 Seltsi liige vastutab tema poolt jahtklubi territooriumile kutsutud külaliste heaolu ja käitumise eest, samuti nende poolt tekitatud kahjude eest. Laste treeningute ja laagrite toimumise ajal on Seltsi juhatusel õigus piirata alkoholi tarbimist ja külaliste viibimist jahtklubi territooriumil.
2.5 Jahtklubi territooriumile kaasavõetud loomi ei tohi jätta järelvalveta.
2.6 Sõidukiga jahtklubi territooriumile pääsemiseks peab Seltsi liige või Seltsi lepingupartner omama Seltsi juhatuse luba.
2.7 Seltsi liikmetel on õigus tasuta lühiajaliseks parkimiseks kasutada sadama alumist parklat, kui nende liikmemaks on Seltsile tähtajaks tasutud. Pikem parkimine kui 3 tundi on Seltsi liikmetele tasuta Hara sadama territooriumile sissepääsu kõrval. Selts pargitud sõidukite seisukorra eest ei vastuta.
2.8 Sadamakaptenil ja/või Seltsi juhatusel on õigus kehtestada vajaduse korral ajutine parkimise erikord.
2.10 Üritusi korraldades tuleb jälgida, et ei häiritaks naabruses elavate isikute kodurahu. Eriti tuleb vältida lärmakaid ja häirivaid tegevusi Klubi territooriumil öisel ajal.

Ujuvvahendite hoidmine Seltsi territooriumil

3.1 Ujuvvahendite hoidmist jahtklubi territooriumil koordineerib kommodoor.
3.2 Seltsi liige on kohustatud ilmuma ujuvvahendi sisse ja väljatõstmis-toimingutele kommodoori poolt määratud päeval ja ajal. Nimetatud ajast teavitatakse liiget mõistlik aeg ette.
3.3 Seltsi liige või lepingupartner on kohustatud teisaldama jahtklubi territooriumilt talle kuuluva kiilploki, haagise või muu ujuvvahendi hoidmiseks mõeldud konstruktsiooni kahe
nädala jooksul alates kommodoori poolt määratud ujuvvahendite sissetõstmispäevast, kui puudub kokkulepe selle hoidmiseks sadama territooriumil navigatsiooniperioodi ajal.
3.4 Punktides 3.2 ja 3.3 sätestatud kohustuste kohesel täitmata jätmisel täidab nimetatud kohustuse liikme või lepingupartneri eest Selts ise, esitades kuluarve teisaldamise ja hoiustamise eest kohustust rikkunud liikmele või lepingupartnerile.
3.5 Ujuvvahendi säilimise ja hävimise riisiko lasub ujuvvahendi omanikul.
3.6 Võõrastel jahtidel/paatidel/ujuvvahenditel käimine, istumine või viibimine ilma omaniku loata on keelatud.
3.7 Selts ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida jahtklubi valveta territooriumil ja akvatooriumil vääramatu jõu (nt. salajaste varguste, tormi või tuleõnnetuste) tagajärjel.
3.8 Selts ei vastuta ujuvvahendile kolmandate isikute või teiste Seltsi liikmete poolt tekitatud kahjude eest. Tekkinud kahju hüvitab selle tekitanud isik.

Ujuvvahendi kaikoha taotlemise kord

4.1 Seltsi liikmetel ja lepingulistel partneritel on navigatsioonihooajal õigus kasutada ujuvvahendite hoidmiseks jahtklubi kaikohti juhatuse poolt 1. märtsiks kinnitatud sadamaplaani alusel;
4.2 Kaikoha kasutus määratakse üheks navigatsioonihooajaks ja selle taotlemise avalduseks on jahtkapteni deklaratsioon, mille esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Jahtkapteni deklaratsiooni kehtiv vorm on kättesaadav Hara sadama kodulehel.
4.3 Kõik deklaratsiooni esitajad kantakse soovijate nimekirja. Nimekiri koosneb eelisjärjekohtadest ja tavajärjekohtadest. Eelisjärjekohal on liikmed, kes olid kaikoha kasutajad deklaratsiooni esitamisele eelneval navigatsioonihooajal ja esitasid jahtkapteni deklaratsiooni nõuetekohaselt ja tähtaegselt. Tavajärjekohad koosnevad liikmetest, kes ei olnud eelneval navigatsioonihooajal kaikoha kasutajad või kelle esitatud deklaratsioon ei vasta nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt. Tavajärjekohal olev liige, kellele kaikohta deklaratsiooni esitamise navigatsioonihooajal ei võimaldata, on järgmisel navigatsioonihooajal tavajärjekoha eelistatumal positsioonil võrreldes deklaratsiooni esmaesitajaga.
4.4 Kaikoha kasutamisõigus ei ole ühelt isikult teisele üleantav.
4.5 Seltsi lepingulised partnerid tasuvad kaikoha kasutamise eest tasu ja liikmed lisa liikmemaksu vastavalt hinnakirjale 15. märtsiks;
4.6. Seltsi juhatus võib kaikoha taotlusavalduse käiguta jätta, kui selle esitaja on korduvalt eiranud Seltsi põhikirjas või kodukorras sätestatud norme või kohustusi.

Seltsi moraali- ja eetikanormid ja nendest kinnipidamine

5.1 Eetika nõudeid ja head tava tõlgendatakse seaduse, Seltsi põhikirja, Seltsi üldkoosoleku ja juhatuse otsuste ning soovituste, Seltsis kujunenud praktika ja tava, hea meresõidu tava, samuti vanema kolleegi arvamuse alusel.
5.2 Seltsi liige tervitab seltsikaaslast nii jahtklubi territooriumil, kui väljaspool.
5.3 Igal Seltsi liikmel õigus teisi liikmeid vajadusel korrale kutsuda, ka väljaspool Seltsi tegevust ja jahtklubi territooriumi.
5.4 Seltsi liige ei avalda ega levita seltsikaaslasi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid.
5.5 Seltsi liige peab suhtlemisel seltsikaaslaste, külaliste ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega. Seltsi liige peab hoiduma Seltsi mainet kahjustavast käitumisest.
5.6 Järelevalvet eetika nõuete ja hea tava täitmise üle Seltsis teostab Seltsi juhatus ning iga Seltsi liige.
5.7 Seltsi tegevuses ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid Seltsi liikmete vahel püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib Seltsi liige seltsikaaslaste vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda Seltsi juhatuse poole.
5.8 Seltsi liige ei lahenda seltsikaaslaste vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.
5.9 Seltsi põhikirja, kodukorra, juhatuse otsuste või mõne muu Seltsi tegevust reguleeriva dokumendi nõuete rikkumise korral Seltsi liikme poolt võib kohaldada solidaarset vastutust ka Seltsi liikme soovitajatele.

Seltsi liikmemaks ja selle tasumise kord

6.1. Liikmemaksude ja muude Seltsile makstavate tasude suurus määratakse üldkoosoleku otsusega ning
kajastatakse Hara sadma kodulehel paiknevas hinnakirjas. Liikmemaksud kuuluvad tasumisele kord aastas hiljemalt 15. märtsiks, sisseastumismaks ühe kuu jooksul pärast liikmeks vastuvõtmist.
6.2. Seltsi liikmemaks on diferentseeritud vastavalt klubi vara kasutamise ulatusele ning koosneb põhimaksust ja lisamaksudest. Lisamaksude suurus sõltub klubi vara kasutamise ulatusest.
6.4. Seltsi liikmed, kellel on liikmemaksu või sisseastumismaksu võlgnevus seisuga 1.
november, arvatakse juhatuse otsusega põhikirja punktide 3.2. ja 5.4. alusel Seltsi liikmeskonnast välja.