Piirivalve ja sõjavägi

TSAARIAEG

Piirivalve ehk tänapäeva mõistes maksu- ja tolliamet oli randrüütlite näol siinsetes randades olemas juba tsaariajal. Randrüütlid liikusid ratsa ja nende peamiseks ülesandeks oli salakauban­ dusega võitlemine. Selleks kontrollisid nad lahkuvaid ja saabuvaid laevu ning varitsesid rannal. Randrüütlid kaotati Eestis ja teisteski Baltimaades 1780. aastatel. Hara saare vastas oleval neemekaldal asus piirivalvekordon, mis tegut­ ses nii tsaariajal kui ka Eesti iseseisvuse perioodil enne Teist maailmasõda. Vana kelder kordonihoone juures on samuti tsaariajal ehitatud. Kõik võimud on seda kasutanud toidu hoidmiseks. Kordonihoone läheduses asus Kolga mõisnik Nikolai von Stenbocki rajatud tellisetehas, mis viidi 1874. aastal üle Loksale.

NÕUKOGUDE OKUPATSIOON

Kordoni võttis Eestit oku­ peerides üle nõukogude piirivalve ning lahedusse rajati sõjavaesadam. Sõjavaeosa nr 53083 asutati 12.09.1953, selle algne nimetus oli Sõjalaevastiku 1. polügoon. Polügoon allus Leningradis asunud Sõjalaevastiku Tehnilise Peavalitsuse Laevade Füüsiliste Väljade Teadusliku Uurimise lnstituudile ehk Mereväe 1. Teadusuuringute lnstituudile. Polügooni teaduslik keskus asus Hara lahe idakaldal Suurpeal suures sõjavaelinnakus, kus olid lisaks sõjavaelistele ehitistele ka kool, lasteaed, söökla, kauplused, haigla-polikliinik, elu­ majad jm hooned. Sadamas ehk polügooni tehnilises kesku­ ses paiknesid magnetilise modelleerimise ja elektriväljade laboratooriumid, hüdroakustilise ja hüdrodunaamilise stendi keskus, laeva magnetvälja vahendamise stend jms. Üks olulisemaid tegevusi polügoonil oli laevade (sh allveelae­ vade) demagnetiseerimine ehk magnetmiinidele nähta­ matuks muutmine. Selleks vajalik seadmestik asus keset Hara lahte sügaval vee all. Merepolügooni tegevuseks vajalikud abilaevad ja ujuvvahendid (teadaolevalt 7-11) olid koondatud katselaevade divisjoni, mille linnak paiknes Haras enne sadamat piirivalve komandantuuri kõrval. Eesti Vabariigi taastamise järel viis Nõukogude sõjavagi Hara polügooni seadmestiku 1993. aastal Leningradi oblastisse Primorski lähedale, kuhu rajas uue samalaadse kompleksi.